Algemene voorwaarden - Voice Training Centre

 1. DEFINITIES

 1. Gebruiksvoorwaarden’: deze gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op uw aankoop van Diensten bij ons;

 2. ‘Overeenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij wij ons ertoe verbinden om de Diensten aan u te verstrekken en de producten aan te bieden, mits voldaan is aan de Gebruiksvoorwaarden;

 3. Partij/Partijen : u en/of wij

 4. ‘Consulaties’:alle therapiesessie die aangeboden worden op de website;

 5. ‘Dienst’ : alle diensten die aangeboden worden op de Website, waaronder online cursussen, webinars, trajecten en Consultaties;

 6. ‘Aanvullende Producten’ : de goederen die bijkomend worden verstrekt bij de levering van de online cursussen en trajecten;

 7. ‘Producten’ : elk lichamelijk roerend goed, dat verstrekt wordt op de webshop;  

 8. ‘Consument’ : een consument in de zin van artikel I.1,2° WER, zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;

 9. ‘Professionele klant’: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst met ons sluit en die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen; 

 10. U/uw’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan, waaronder, doch niet beperkt tot Consumenten en Professionele Klanten;

 11. Website’: https://www.voicetrainingcentre.org/

 12. ‘Wij/we/ons/onze’: de onderneming zoals vermeld in artikel twee van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

 1. ONZE IDENTIFICATIE

Wie zijn wij:

Voice Training Centre bv.

Lambermontlaan 147

1030 Schaarbeek

België

KBO 0760.499.992

KMO-portefeuille: DV.O241659 Contact:

Enkel bereikbaar middels sms (whatsapp) op het volgende telefoonnummer: +32 479 68 88 53

Enkel bereikbaar middels e-mail op het volgende e-mailadres: info@voicetrainingcentre.org 1. TOEPASSING

  1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van onze Diensten en Producten. Bij het plaatsen van een bestelling, geeft u te kennen dat u instemt met deze Gebruiksvoorwaarden opgesteld door Voice Training Centre. Uw eventuele algemene of bijzondere voorwaarden worden uitgesloten Niettegenstaande het voorgaande, doen deze Gebruiksvoorwaarden geen afbreuk aan de wettelijke rechten die u op dwingende wijze worden verleend krachtens de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming.

  2. Wij houden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De versie van deze Gebruiksvoorwaarden die van toepassing was op het ogenblik van de bestelling blijft evenwel, voor wat betreft de koop, van toepassing tussen u en ons.

 2. AANBOD EN AANVAARDING

  1. Wij doen alle redelijke inspanningen om de informatie over de eigenschappen van onze Diensten en Producten zo accuraat mogelijk te maken, in zover de technische middelen het toelaten. De online cursussen, webinars, trajecten en Consultaties die het voorwerp uitmaken van onze Diensten blijven echter een menselijke inspanningsverbintenis en bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Dienst, of de persoonlijke ervaring ervan, kunnen verschillen van de beschrijvingen die weergegeven worden op de Website. 

  2. We kunnen u niet garanderen dat alle Diensten en Producten altijd beschikbaar gaan zijn. Indien u een Dienst of Product bestelt via de Website die wij niet kunnen uitvoeren, dan informeren wij u zo vlug mogelijk per e-mail en heeft u het recht om uw bestelling te annuleren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van een Dienst of Product op onze Website en/of voor enige schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een bepaalde Dienst of Product. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. 

  3. Wij zijn niet gebonden door een aanbod van onze Diensten en Producten indien dit aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst worden gecorrigeerd. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in onze prijzen of voorwaarden.

  4. Uw aanvaarding van ons aanbod gebeurt door het plaatsen van een bestelling of door het boeken van een afspraak op onze Website. Deze aankoop is bindend. Wij zullen uiterlijk binnen de veertien (14) kalenderdagen een bevestiging van het order of de afspraak versturen naar het door u opgegeven e-mailadres.

  5. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling of afspraak te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming door u met betrekking tot de bestelling waarbij u betrokken bent.

  6. Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen Partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand doen komen. Wij kunnen gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover we beschikken, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de Overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

 3. ONZE PRIJZEN

  1. De prijzen van onze Diensten en Producten staan vermeld op de Website en worden vastgepind op het ogenblik van de bestelling of de afspraak. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de Diensten en Producten zoals die woordelijk worden omschreven. Alle daar vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief btw en eventuele andere door u te dragen taksen of belastingen. Eventuele andere aangerekende kosten worden apart vermeld. 

  2. We hebben het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van uw bestelling of afspraak. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan u worden aangerekend.

 4. BETALING

  1. Voor de betaling van onze Diensten en Producten aanvaarden wij Bancontact, Visa, Mastercard, Payconiq, iDeal, Paypal en KMO-portefeuille. In het geval van Consultaties wordt u verzocht de betaling onverwijld en uiterlijk 48u voor het afgesproken tijdstip te voldoen. Indien wij uw betaling niet tijdig en/of niet volledig hebben ontvangen, hebben wij het recht uw afspraak te annuleren. De online cursussen, webinars, trajecten en Producten worden enkel vrijgegeven of opgestuurd na ontvangst van de volledige betaling tenzij expliciet anders met ons werd overeengekomen.

  2. In het geval u gebruik maakt van de optie KMO-portefeuille bij de aankoop van een Dienst, staat u zelf in voor het indienen van uw dossier bij de Vlaamse Overheid. Dit dient binnen de veertien (14) kalenderdagen na de inschrijving uitgevoerd te worden. Verzaakt u hierin, zal u enkel kunnen betalen op het rekeningnummer van Voice Training Centre. 

  3. In het geval van een dubbele betaling inzake de aankoop van zowel online cursussen, webinars, trajecten en Consultaties, zal u een administratieve kost worden aangerekend wanneer één betaling moet worden teruggestort. Een dubbele betaling in deze context houdt in dat u twee betalingen uitvoert via eenzelfde betalingswijze of door een combinatie van betalingswijzen waaronder Bancontact, Visa, Mastercard, Payconiq, iDeal, Paypal en KMO-portefeuille. De administratieve kost bestaat uit 10 % over het volledige factuurbedrag met een minimum van 50 EURO. De terugbetaling zal ook enkel worden uitgevoerd van zodra wij deze administratieve kost van u op het rekeningnummer van Voice Training Centre hebben ontvangen. De reden voor deze administratieve kost kan gevonden worden in de omslachtige procedure die wij voor u moeten opstarten, hetgeen een kost inhoudt. 

  4. Wij kunnen de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. We nemen alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te voorzien. Wij zorgen voor beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde Partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

  5. Bij een niet-tijdige betaling die wordt ontvangen uiterlijk op de gestelde vervaldatum, tien (10) kalenderdagen na aankoop, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd van 10% over het volledige factuurbedrag met een minimum van 25 EURO per factuur ter vermeerderen met 1% van het volledige factuurbedrag voor iedere week dat er verzaakt wordt aan de betaling na het ingaan van deze clausule. Tevens wordt u toegang tot de cursus ontzegt wanneer deze tien (10) kalenderdagen verstreken zijn.

 5. LEVERING EN UITVOERING VAN DIENSTEN

A. CONSULTATIES EN DIENSTEN.

 1. Wij verwerken iedere bestelling zo spoedig mogelijk. Wij verstrekken de Diensten met de nodige zorg en vaardigheden, in overeenstemming met de normen van onze sector. Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Diensten geleverd worden in overeenstemming met de Overeenkomst en in overeenstemming met de beste handelspraktijken. 

 2. Als u voor een Consultatie hebt gekozen, moet u een afspraak maken op onze Website. De datum van uitvoering voor de Consultatie die u hebt geboekt, vindt u in de bevestiging van uw afspraak die wij u opsturen.

 3. Indien u voor de levering van de Dienst gekozen heeft voor een online cursus, webinar of traject zal u voorafgaand aan de uitvoering van de Dienst een uniek beveiligingscode ontvangen via het door u opgegeven e-mailadres. De beveiligingscode kan u gebruiken om op het overeengekomen tijdstip in te loggen op de applicatie van Teachable, in geval van online cursussen, of op de applicatie van Zoom, in geval van trajecten of webinars, waarop de uitvoering van de Dienst zal aanvangen. Door het gebruiken van deze applicaties, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden van de applicaties Teachable en/of Zoom. Wij kunnen echter niet garanderen dat de applicaties van Teachable en/of Zoom ten alle tijde zal werken. Wij maken immers gebruik van de platformen Teachable en/of Zoom “indien beschikbaar” en “met alle gebreken”.  Wanneer de Dienst echter niet kan worden uitgevoerd omwille van een gebrek vanwege de platformen Teachable en/of Zoom, dan gaan we gebruik maken van Microsoft Teams. In dat geval zijn de voorwaarden van deze applicatie van toepassing. 

 4. Het is uw verantwoordelijkheid om de levering van de Diensten op het afgesproken tijdstip mogelijk te maken. Indien de Dienst niet kan worden uitgevoerd door een tekortkoming langs uw kant, kan deze niet geannuleerd, noch terugbetaald worden. Indien u een Consultatie voordien tijdig annuleert, heeft u het recht om een nieuwe afspraak te maken. Indien u echter de Consultatie annuleert minder dan 48 uur voorafgaand aan het afgesproken tijdstip, of indien de uitvoering van de Consultatie niet kan worden uitgevoerd op het afgesproken tijdstip door een tekortkoming langs uw kant (zoals o.m. een no-show), dan wordt de reeds ontvangen betaling aan ons geacht volledig verworven te zijn.

 5. Wanneer wij er niet in slagen om de Diensten op het overeengekomen tijdstip te leveren, dan stellen wij een aanvullende termijn op, die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer we niet beginnen met de uitvoering van de Dienst binnen de aanvullende termijn heeft u het recht om de Overeenkomst te beëindigen, wetende dat deze clausule enkel betrekking heeft op Consultaties.

B. AANVULLENDE PRODUCTEN. 

 1. Indien voor de levering van een Dienst Aanvullende Producten worden geleverd, doen wij alle redelijke inspanningen om deze Aanvullende Producten binnen de veertien (14) werkdagen, na het ontvangen van de betaling van de gehele bestelling op het rekeningnummer van Voice Training Centre, te verzenden. 

 2. Wij doen beroep op een derde, namelijk Bpost, voor de levering van deze Aanvullende Producten. Bij verlies van deze Aanvullende Producten door Bpost, zal de vergoeding toegestaan door de laatstgenoemde organisatie dienen als enige vergoeding die aan u betaald zal worden. Het Verlies van het pakket door Bpost kan nadien niet verhaald worden op Voice Training Centre. U kan wel steeds een nieuw pakket bestellen, hetgeen een kost inhoudt. 

 3. Verder is het uw verantwoordelijkheid om de levering van de Aanvullende Producten op de afgesproken plaats in uw aanwezigheid of in de aanwezigheid van een door u aangewezen derde Partij mogelijk te maken. Er is sprake van een levering van de Aanvullende Producten van zodra deze één keer aan u zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering van Aanvullende Producten onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming langs uw kant of door een tekortkoming van de door u aangewezen derde Partij, dan zijn de eventuele kosten van een nieuwe leveringspoging volledig voor uw rekening.

 4. Wanneer wij er niet in slagen om de Aanvullende Producten binnen de veertien (14) werkdagen te laten leveren, dan stellen wij een aanvullende termijn op, die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer we niet leveren binnen de aanvullende termijn heeft u recht op een kostenvergoeding ter waarde van de Aanvullende Producten in de vorm van een waardebon. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding. 

C. PRODUCTEN IN DE WEBSHOP. 

 1. Indien u een Product in de webshop heeft besteld, doen wij alle redelijke inspanningen om deze Producten binnen de veertien (14) werkdagen, na het ontvangen van de betaling van de gehele bestelling op het rekeningnummer van Voice Training Centre, te verzenden. 

 2. Wij doen beroep op een derde, namelijk Bpost, voor de levering van de Producten. Bij verlies van deze Producten door Bpost, zal de vergoeding toegestaan door de laatstgenoemde organisatie dienen als enige vergoeding die aan u betaald zal worden. Het Verlies van het pakket door Bpost kan nadien niet verhaald worden op Voice Training Centre. U kan wel steeds een nieuwe bestelling plaatsen, hetgeen een kost inhoudt. 

 3. Verder is het uw verantwoordelijkheid om de levering van de Producten op de afgesproken plaats in uw aanwezigheid of in de aanwezigheid van een door u aangewezen derde Partij mogelijk te maken. Er is sprake van een levering van de Producten van zodra deze één keer aan u zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering van Producten onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming langs uw kant of door een tekortkoming van de door u aangewezen derde Partij, dan zijn de eventuele kosten van een nieuwe leveringspoging volledig voor uw rekening.

 4. Wanneer wij er niet in slagen om de Producten binnen de veertien (14) werkdagen te laten leveren, dan stellen wij een aanvullende termijn op, die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer we niet leveren binnen de aanvullende termijn heeft u het recht om de Overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zullen we spoedig en uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen na de beëindiging van de Overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding. 

 1. HERROEPINGSRECHT

A. CONSUMENTEN.

 1. Deze clausule is enkel van toepassing op Consumenten, zoals gedefinieerd in artikel 1 van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze clausule geldt enkel wanneer er sprake is van verkoop op afstand. Verkoop op afstand wil zeggen dat er een Overeenkomst gesloten wordt zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van ons en de Consument, en dat er tot op het sluiten van de Overeenkomst, enkel gebruik wordt gemaakt van technieken voor communicatie op afstand. 

 2. Op basis van het herroepingsrecht kan de consument  binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst alsnog afzien van de aankoop van een Product of Dienst, met uitsluiting van reeds begonnen cursussen en trajecten. De Consument  is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief. Wij horen uiteraard wel graag de feedback zodat we onze Dienstverlening kunnen verbeteren.

 3. Indien u er mee bent akkoord gegaan dat de uitvoering van de Consultaties starten in de herroepingstermijn, dan geldt dit als een afstand van uw herroepingsrecht.

 4. Als de Consument  beroep wilt doen op het herroepingsrecht moet een formulier ingevuld worden, hetgeen ons meegedeeld moet worden binnen veertien (14) kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst. De Consument  moet het formulier via e-mail versturen naar info@voicetrainingcentre.org. 

 5. Indien de Consument het herroepingsrecht inroept, in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de wettelijke bepalingen, zullen wij het werkelijk betaalde bedrag terugbetalen aan de Consument op een door ons gekozen tijdstip. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

 6. De Consument heeft geen herroepingsrecht voor Dienstenovereenkomsten, die reeds gestart zijn al dan niet volledig zijn uitgevoerd. Dit wanneer de uitvoering van een Dienst is begonnen met voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument  heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de Overeenkomst gestart heeft.

 7. Indien de Consument  zijn herroepingsrecht inroept, betreffende een Product aangekocht in de webshop, zal het Product uiterlijk binnen de veertien (14) kalenderdagen aan ons terug moeten worden bezorgt, nadat u ons op de hoogte hebt gesteld binnen de veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het Product. De kosten voor deze retournering kunnen niet verhaald worden op Voice Training Centre, de Consument  staat zelf in voor de retourneringskosten. Verzaakt u in deze termijn, dan kan het Product niet meer geretourneerd worden.

B. PROFESSIONELE KLANTEN. 

 1. Deze clausule is enkel van toepassing op Professionele Klanten, zoals gedefinieerd in artikel 1 van deze Gebruiksvoorwaarden. Gezien u als Professionele Klant opereert, geldt de wettelijke herroepingsregeling hetgeen enkel voor Consumenten is ingeschreven, niet. U geniet geen herroepingsmogelijkheid na ontvangst van het Product of bij aanvang van een Dienst, zoals de cursussen en trajecten. De enigste uitzondering maakt de Consultatie uit, deze kan herroepen worden, behoudens dat de Professionele Klant dit onverwijld en uiterlijk 48u voor het afgesproken tijdstip van aanvang te kennen geeft. 

 

 1. DEFECTE PRODUCTEN 

  1. Bij de aankoop van een Product in de webshop of een bij een Dienst aanvullend Product, door een Professionele Klant, wordt geen garantie gegeven. U zal enkel een mogelijke vergoeding genieten indien u aantoont dat het Product bij levering gebreken heeft die zichtbaar zijn, hetgeen door een onafhankelijk deskundig verslag zal moeten worden aangetoond welke kost niet verhaald kan worden op Voice Training centre. Normale slijtage, gebreken (al dan niet verborgen), een gebrek aan onderhoud en het tenietgaan van het Product door externe factoren komen niet in aanmerking voor vergoeding. 

  2. Gezien u als Professionele Klant opereert, geldt de wettelijke garantieregeling niet. U wordt er verder op gewezen, dat u steeds de gebruiksvoorschriften nauwgezet moet opvolgen, hetgeen inhoudt dat u zelf instaat voor het correct gebruik, het onderhoud, de veiligheidsvoorschriften en de aanschaffing van vervang- en wisselstukken. Daarnaast zal er een plicht op u liggen dat u al het redelijke doet om schade te voorkomen. 

  3. Bij de aankoop van een Product in de webshop of een bij een Dienst aanvullend Product, door een Consument wordt de wet gevolgd, wetende dat normale slijtage, een gebrek aan onderhoud en het tenietgaan van het Product door externe factoren niet verhaald kan worden op Voice Training Centre.

 2.   KLANTENDIENST

  1. Wij streven ernaar om onze klanten tevreden te houden. Wij zijn bereikbaar middels sms via het medium whatsapp, dit kan op het telefoonnummer +32 479 68 88 53. Daarnaast kan u ons bereiken via e-mail op info@voicetrainingcentre.org.

  2. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over Diensten, het bestelproces of het gebruik van de webshop kunnen hieraan worden gericht.

 3.   AANSPRAKELIJKHEID

  1. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, zijn wij alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van onze verplichtingen, indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door onze opzettelijke en ernstige fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere fouten.

  2. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden beoogt uw wettelijke rechten uit te sluiten of te beperken. Bovendien is niets in deze Gebruiksvoorwaarden bedoeld om onze aansprakelijkheid voor het overlijden of een persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid (inclusief die van onze werknemers) te beperken of uit te sluiten; of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

  3. Indien wij toch aansprakelijk zouden worden gesteld, zal de hoogte van het bedrag van de vergoeding beperkt zijn tot hoogstens het totale bedrag dat u heeft betaald voor de aangekochte Dienst of Product.

 4.   BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

  1. De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor de verwerking, afhandeling en voltooiing van uw bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken kan uw bestelling niet worden uitgevoerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Gebruiksvoorwaarden. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met onze policy, hetgeen gevonden kan worden op onze Website.  

 5.   INTELLECTUELE EIGENDOM 

  1. Wij garanderen te beschikken over de nodige rechten voor het aanbieden van onze Diensten en Producten. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op deze Diensten en Producten blijven bij ons en/of de eigenlijke rechthoudende Partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

  2. De inhoud van de Website is onze eigendom. Hieronder wordt verstaan: teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software. De inhoud is auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Het is verboden om deze inhoud zonder schriftelijke toestemming van ons over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of op enige andere wijze te gebruiken. 

 6.   OVERMACHT

  1. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten onze wil.

  2. In geval van overmacht worden deze verplichtingen opgeschort en zullen wij alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van de overmachtsituatie te beperken. In geval de overmacht langer dan twee (2) maanden duurt, is elke Partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door het geven van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, zonder dat de Partijen elkaar hier enige vergoeding voor verschuldigd zijn.

  3. Tickets voor evenementen worden niet geretourneerd noch terugbetaald. Mocht door overmacht het evenement niet door kunnen gaan, dan zal u een nieuwe datum worden meegedeeld. 

 7.   ALGEMEEN

  1. Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden (of deel daarvan) nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zal deze nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. In geval van nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid zullen de Partijen, in de mate van het mogelijke, onderhandelen om de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling (of deel daarvan) te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze Gebruiksvoorwaarden.

  2. Het feit dat wij nalaten om de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van onze rechten en verhindert ons niet om later de strikte naleving van deze bepalingen te eisen.

  3. Deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip eventuele referenties die in de Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen en treden in de plaats van alle voorgaande Overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk, inclusief eventuele voorwaarden van de Partijen.

  4. De Gebruiksvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen u en ons, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen u en ons die uitdrukkelijk schriftelijk moet worden vastgelegd, dit moet expliciet door ons bevestigd worden. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausule(s) waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

 8.   TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTBANK

  1. Voor zover wettelijk toegelaten, worden alle Overeenkomsten waarop onderhavige Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. 

  2. Elke betwisting betreffende de interpretatie of toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar onze hoofdzetel gevestigd is, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.